Thư tư, ngày 29-03-2017
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
(Cập nhật đến 01/07/2015)

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
Địa chỉ:  123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
Điện thoại:  720.5124/725.2487
Fax:  720.4684/739.2064
Email: vndsq@yahoo.com
Code nước:  0082
Code thành phố:  02
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam:  + 2 giờ   (GMT+9)


PHẠM HỮU CHÍ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tel: (82-2)–7205124  Fax: (82–2)–7392064 

Trần Anh Vũ
Tham tán, Phó trưởng Cơ quan Đại diện
Tel: (82-2) - 7252487  Fax: (82-2) - 7204684 

PHÒNG CHÍNH TRỊ
Tel: (82-2) – 7252488/7252480/7205126  Fax: (82-2) - 7204684 
1. Phạm Quang Anh, Bí thư thứ hai
2. Nguyễn Đình Dũng, Bí thư thứ nhất
3. Nguyễn Thạc Phong, Bí thư thứ hai
4. Nguyễn Thị Bích Huệ, Bí thư thứ ba
5. Nguyễn Văn Tuyến, Bí Thư thứ ba

PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG
Tel/Fax: (82-2) - 7498362
1. Đậu Xuân Long, Tùy viên Quốc phòng
2. Lê Hiệp Lâm, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

PHÒNG HỢP TÁC AN NINH
Tel: (82-2) - 7666876   Fax: (82-2) - 7649260
1. Hoàng Đức Ninh, Tham tán 
         
PHÒNG CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG
Tel: (82-2) - 3128576
1. Lê Thùy Trang, Bí thư thứ nhất
 
BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Tel: (82-2) - 3641043  Fax: (82-2) - 3641049
1. Nguyễn Như Tuấn, Bí thư thứ nhất
2. Nguyễn Thị Kim Bình, Bí thư thứ ba
3. Trần Quang Duy, Bí thư thứ ba

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ  
Tel: (82-2) - 3643661  Fax: (82-2) - 3643664
1. Chu Thắng Trung, Tham tán
2. Ngô Xuân Tỵ, Bí thư thứ ba
3. Bùi Việt Trường, Bí thư thứ ba
        
VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ
Tel/ Fax: (82-2) - 737-2317
1. Đinh Thị Tâm Hiền, Tham tán         
 
VĂN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tel: (82-2) - 070 - 8158 - 8065   Fax :  (82-2) - 070 - 8953 - 6698
1. Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất
2. Nguyễn Minh Tuyến, Bí thư thứ nhất
3. Trần Hữu Diệp, Bí thư thứ nhất
4. Tạ Anh Tú, Bí thư thứ ba
 
PHÒNG LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN
Tel: (82-2) - 7347948  Fax:  (82-2) - 7382317 
1. Nguyễn Tấn Trung, Bí thư thứ nhất
2. Dương Thị Ngọc Châu, Bí thư thứ nhất
3. Bùi Phúc Long, Tùy viên
 
VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN
Tel: (82-2) - 7205124    Fax:  (82-2) - 7392064 
1. Ngô Văn Tuất, Bí thư thứ nhất
2. Trần Xuân Thủy, Bí thư thứ ba, Thư ký Đại sứ

Tạo bởi tungph
Cập nhật 04-03-2016